Legal

Integritetspolicy

1

Vilken typ av data vi behandlar

Vi samlar in och behandlar uppgifter som cir relaterade till dig vilket inkluderar namn, foretag, telefonnummer, e-postadress, samt hur du navigerar pa var hemsida. Vi samlar oven in och behandlar bild, film och ljud fran genomforda projekt, seminarier, workshops och traffar dar du som person kan komma att identifieras.

Vi behandlar ocksa de personuppgifter som du lamnar till oss i samband med att du kontaktar oss via telefon, e-mail, via vara kanaler pa sociala medier eller via formularen pa var hemsida. Desso uppgifter sparar vi for att kunna kontakta dig och besvara dina fragor.

Digital Fans webbsida anvander verktygen Google Analytics och Hotjar for att analysera anvandarbeteende pa webbplatsen. Vi anvander informationen for att se till exempel antalet besokare, hur dessa besokare har hittat oss och att forsta vilket innehall som cir mest relevant for besokarna. lnformationen innehaller bland annat geografisk platsdata, vilken webblasare du anvander saval som operativsystem samt hur du navigerar pa sidorna. Google lagrar oven IP-adresser, men denna information cir anonymiserad. Google Analytics anvander ocksa cookies for matning och analys.

2

Sa har anvander vi data

For att vi ska fa behandla personuppgifter maste behandlingen enligt gallande integritetslagstiftning baseras pa en legal grund. Det betyder att behandlingen maste goras baserat pa nagon av foljande anledningar: behandlingen cir nodvandig (i) for att vi ska kunna uppfylla ett avtal med dig eller (ii) for att vi ska kunna uppfylla en rattslig forpliktelse, (iii) du har samtyckt till behandlingen, eller (iv) efter en intresseavvagning. Vi hanterar endast personuppgifter som cir relevanta och tillrackliga for att vi ska kunna uppfylla syftet med att uppgifterna behaver behandlas.

Nedan hittar du exempel pa andamal for vilka vi behandlar personuppgifter och vii ken den rattsliga grunden cir vid sadan behandling.

For att folja lagar

Vi behandlar data for att fullgora vara lagliga skyldigheter t ex for att efterkomma forelagganden som vi far fran domstol. Den legala grunden for behandlingen cir da rattslig forpliktelse.

For att leverera tjanster

Vi behandlar data for att kunna leverera de tjanster som du har bestallt av oss. Vi behandlar ocksa data for att kunna ta betalt for de tjanster vi har avtalat om, for att hantera fakturor och betalningar, for att hantera klagomal och 6:01 reklamationer samt for hantering av andra incidenter. Den rattsliga grunden for behandlingen av data enligt denna punkt cir fullgorande av avtal.

For att kvalitetssakra, utveckla och kommunicera kring vara tjanster.

For att kvalitetssakra, utveckla och kommunicera kring vara tjanster. Vi behandlar data for att kommunicera med dig om de tjanster vi levererar, t ex nor du kontaktar oss for att fa information, gor forfragningar eller lamnar feedback om vara tjanster. Baserat pa ditt anvandande kan vi komma att ge dig rekommendationer om hur du kan anvanda sadan tjanst, t ex for att fa en battre kundupplevelse eller Iara dig om nya funktioner. Vi behandlar ocksa data for att kunna ge dig en battre kundupplevelse nor du kontaktar oss.

Vi anvander oss ocksa av bilder och video for att dokumentera vart utforda arbete. Vi kan komma att publicera detta material pa var hemsida och i vara kanaler pa sociala medier i syfte att framhava det utforda arbetets kvalite. Vi analyserar personuppgiftsdata i syfte att forbattra var verksamhet, vara befintliga tjanster och for att utveckla nya tjanster. Sadan behandling gor vi genom att sammanstalla statistik over anvandandet av tjanster. Den rattsliga grunden for behandling av kunduppgifter for detta andamal cir da intresseavvagning. Detta innebar att vi anser att vara intressen att behandla dina personuppgifter for andamalen ovan overvager det integritetsintrang som du utsatts for med anledning av behandlingen.

3

Vem vi delar med oss av data till

Till underleverantorer som utfor tjanster for var rakning

Vi kan komma att dela med oss av din data till tredje part, sasom underleverantorer, som utfor tjanster pa vart uppdrag. Vi cir da fortsatt ansvariga for den behandling av dina personuppgifter som vi eller underleverantor utfor pa vart uppdrag. Sadana underleverantorer far da inte anvanda datan for andra andamal an de som vi anger. Delningen av dina uppgifter gors da i syfte att uppfylla avtalet mellan oss.

Myndigheter

Vi cir ibland, baserat pa lag eller myndighetsbeslut, skyldiga att lamna ut sadana uppgifter som foljer av beslutet till myndigheter, t ex till polisen eller lntegritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen). Den rattsliga grunden for denna behandling cir uppfyllande av en rattslig forpliktelse.

4

Hur lange vi sparar data

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under sa long tid som cir nodvandigt med hansyn till andamalet med behandlingen. Det medfor att olika uppgifter kommer att sparas olika lange. Vissa uppgifter maste vi spara under viss tid for att uppfylla tillamplig lagstiftning eller for att efterleva ingangna avtal. Sa lange du cir kund hos oss sparar vi dina kunduppgifter. I de fall det finns lagkrav pa att spara uppgifter under langre tid, sa foljer vi sadana lagar. Bokforingslagen cir ett exempel pa lagstiftning som sager att underlag maste sparas i viss langre tid. Vi sparar kunduppgifter for bland annat faktureringsandamal. Nor uppgifterna har tjanat sitt syfte och inte langre behovs kommer de raderas ur vara system.

5

Dina rattigheter

Den nya dataskyddslagstiftningen (GDPR) som tradde i kraft den 25 maj 2018 syftar bland annat till att starka individens ratt till sin data. Darfor har du ratt att veto vad vi gor med dina uppgifter, for vilka andamal vi behandlar dina uppgifter, hur lange vi sparar dem och vilka som tar del av uppgifterna. Nedan hittar du en genomgang av vilka rattigheter du har nar det galler var behandling av dina personuppgifter, och hur du kan kontakta oss for att fa veto mer om hur vi behandlar dina uppgifter.

Dataskyddsombud och tillsynsmyndighet

Vi har utsett ett dataskyddsombud, DPO, som arbetar med att sakerstalla att var personuppgiftsbehandling utfors pa ett lagligt satt. Om du har fragor om var behandling av personuppgifter, viii ha eventuellt felaktiga uppgifter rattade, viii fa vissa uppgifter raderade eller har klagomal pa behandlingen sa ar du valkommen att kontakt vart dataskyddsombud via email till privacy@digitalfans.se

lntegritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen) ar svensk tillsynsmyndighet for behandling av personuppgifter. Om du ar missnojd med var behandling av dina personuppgifter kan du vanda dig till lntegritetsskyddsmyndigheten/Datainspektionen, vars kontaktuppgifter du hittar har.

Raft till registerutdrag

Du ska kunna veto vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Darfor har du har ratt att kostnadsfritt en gang om aret fa en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har aven ratt att begara rattelse eller radering av personuppgifter samt begara begransning av den personuppgiftsbehandling som ror dig. For att fa del av ett registerutdrag maste du tydligt ange vii ken information du viii ta del av. Vi maste besvara din forfragan utan onodigt drojsmal, senast inom en monad. Om vi av nagon anledning inte fullt ut kan besvara din forfragan, kommer vi motivera varfor och vi kommer ocksa att informera dig om hur lang tid vi behaver for att besvara din begaran.

Raft till rattelse

Om nagra av de uppgifter vi behandlar ar felaktiga eller om fler uppgifter behaver behandlas med hansyn till det andamal for vilket vi behandlar uppgifter, har du ratt att fa sadana felaktiga uppgifter rattade eller att komplettera med sadana ytterligare uppgifter som kan behovas for behandlingen. Nar vi har rattat din data kommer vi att kontakta sadana parter som vi har lamnat ut din data till och informera dem om vilka rattelser som har gjorts, under forutsattning att det inte innebar en allt for betungande insats for oss eller om det av nagon anledning skulle vara omojligt. Vi kommer ocksa, om du begar det, kontakta dig och beratta for dig till vem rattelsen har lamnats ut.

Raft till radering

Du har aven ratt att i vissa fall fa din data som vi behandlar raderad. Kontakta i sa fall dataskyddsombudet via emailadressen privacy@digitalfans.se

Raft till begransning

Du har aven ratt att i vissa fall fa behandlingen vi gor begransad. Med begransning menas att datan markeras sa att den i framtiden bara far behandlas for vissa avgransade syften. Rotten till begransning galler bland annat nar du anser att datan ar felaktig och du har begart rattelse. I sadana fall kan du aven begara att behandlingen av uppgifterna begransas under tiden vi utreder om datan ar ratt eller inte. Nar begransningen upphor kommer vi att informera dig om detta.

Raft till dataportabilitet

Du har ocksa ratt till sa kallad dataportabilitet for den data du har givit oss i de fall vi gor behandlingen baserat pa ditt samtycke eller nor vi behandlar uppgifter for att fullgora ett avtal med dig. Det innebar att du har ratt att fa ut den data som du har givit oss och som vi behandlar om dig i ett visst format och att du har ratt att overfora denna till en annan personuppgiftsansvarig. Rotten till portabilitet galler bara de uppgifter vi behandlat automatiserat. Det betyder att uppgifter som endast behandlas i pappersakter darfor inte omfattas av rotten till dataportabilitet.

Om du viii utova nagra av dina rattigheter enligt ovan, ber vi dig kontakta vart dataskyddsombud via emailadressen privacy@digitalfans.se

6

Aterkallande av samtycke

En del av den behandling vi gor av dina personuppgifter baserar vi pa att du har godkant den behandlingen, ett s.k. samtycke. Du lamnar ditt samtycke exempelvis nor du kontaktar oss via hemsidans formular. Du har ratt att nor som heist aterkalla ett samtycke som du har gett oss for en viss behandling av dina personuppgifter. For att aterkalla ditt redan givna samtycke ska du kontakta oss via privacy@digitalfans.se Du bor notera att vi oven utfor behandling pa annan juridisk grund an samtycke. Vi kommer darfor att fortsatt utfora viss behandling av dina personuppgifter oven om du tar tillbaka ett samtycke.

7

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

En del av den behandling vi gor av dina personuppgifter baserar vi pa att du har godkant den behandlingen, ett s.k. samtycke. Du lamnar ditt samtycke exempelvis nor du kontaktar oss via hemsidans formular. Du har ratt att nor som heist aterkalla ett samtycke som du har gett oss for en viss behandling av dina personuppgifter. For att aterkalla ditt redan givna samtycke ska du kontakta oss via privacy@digitalfans.se Du bor notera att vi oven utfor behandling pa annan juridisk grund an samtycke. Vi kommer darfor att fortsatt utfora viss behandling av dina personuppgifter oven om du tar tillbaka ett samtycke.

privacy@digitalfans.seDigital Fans AB orgnr 556970-6509Brannkyrkagatan 56 BV, 118 22 StockholmDenna policy uppdaterades senast: 2019-09-20

Growth takes many shapes and forms. Let's find out what yours looks like.

Get in touch↗
Get in touch↗